വെറും 1000 രൂപയ്ക്കു ഒരു കിടിലൻ ഫ്രഞ്ചേസി ബിസിനെസ്സ് | Franchise Business Ideas Malayalam

#businessideas #newbusinessideas #busines

Franchise എടുക്കാൻ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം 🔥🔥✅️✅️

8281040195
website ലൂടെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ : https://limeio.in

WhatsApp number ✅️✅️:

https://wa.me/918281881594

വെറും 1000 രൂപയ്ക്കു ഒരു കിടിലൻ ഫ്രഞ്ചേസി ബിസിനെസ്സ് | Franchaise Business Ideas Malayalam

In this video we are explaining a unique business idea which can be done using a smart phone , the name of the business idea is smart digital visiting card business. Thus business can start by any one bu getting a franchise which cost only 1000 rupees. This business can start with low investment and has god income generation potential.

ആറാം തീയതി മുതൽ ഒൻപതാം തീയതി വരെ നടക്കുന്ന നമ്മുടെ ” ഇകോമേഴ്‌സ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിലേക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുവാൻ ഉള്ള ലിങ്ക് : https://win-deal.mojo.page/learnwithgk
🔥🔥🔥✅️✅️✅️✅️✅️✅️✅️🔥🔥🔥🔥🔥

ക്ലാസ്സ്‌ ഒരു മികച്ച അനുഭവം ആയിരിക്കും. പരിമിതമായ സീറ്റ്‌ മാത്രം 🤞🏻🤞🏻

Common topic Discussed

best business ideas Malayalam
Small business ideas Malayalam
business ideas Malayalam
High profit business ideas
Low investment business ideas
Low investment business
business ideas
business ideas in Kerala
Kerala business
Small business ideas 2021
business ideas 2021
low risk business ideas
low risk business
high profit business
Innovative business ideas
business ideas in Malayalam
business ideas for women
business ideas for teenager
low investment high profit business
kerala startup ideas
startup ideas malayalam
how to start a business
low cost business ideas
new business ideas
gopakaumar tp
Business ideas for students
business ideas from home
Home based business ideas
easy business ideas
franchise business
low investment franchise business
pravasi business in kerala
best franchise in kerala
best business
new business ideas
best business ideas in Malayalam
top business ideas
top business ideas 2022
small business ideas 2022
Franchise business
franchise business ideas

In this video we are explaining a digital business card franchise business which can start at very low investment and high profit associated with it , anyone can start this business with low investment and earn good profit

If you like more zero investment , low investment business idea videos

pls watch

Best Zero Investment business idea Malaylam – https://youtu.be/PXK6g-UFfLY
How to start selling on Amazon? I Best online business Malayalam –https://youtu.be/FHE7qZJhkVI
Low Investment Farming Business I 5 Profitable farming business – https://youtu.be/WSL1u1YvmUQ
Best Business Idea in Malayalam I New Business with high Profit –https://youtu.be/A_GKv601ta0

Disclaimer
———————————————————————————————————————-
We do not guarantee any kind of profit in this business.This Video is just for your information and for educational purpose.Please check all aspects before starting any business and please follow all the government guidelines and prepare all the required documents, registration and certificates before starting any business.

business ideas malayalam,business ideas for free,business ideas in malayalam,small business ideas,business ideas,new business ideas malayalam,small business ideas malayalam,low investment business ideas malayalam,new business ideas in malayalam,high profit business ideas,business ideas in 2023,business ideas for women,business ideas for students,high profit business ideas malayalam,gopkumar tp,Best business ideas malayalam,franchise business